Nelux, spol.s o.


Přejdi na obsah

Politika kvality a environmentu

Certifikáty

Politika kvality a environmentu

Spoločnosť Nelux, s.r.o. spolu s našimi zamestnancami sme sa rozhodli prijať nasledujúcu politiku:

Naša spoločnosť je zameraná na dodávky priemyselných solí pre rôzne odvetvia priemyslu, poľnohospodárstva, regionálnych správ ciest a aj diaľničnej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.
Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality našej práce s ohľadom na ochranu životného prostredia pri súčasnom dodržiavaní platnej legislatívy Slovenskej republiky.
Politika kvality a environmentu vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie. Vedenie spoločnosti plánuje a realizuje svoj rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojich činností na životné prostredie.
S našimi dodávateľmi jednáme otvorene a zodpovedne, pritom však kladieme vysoké nároky na kvalitu a environment.
V našej spoločnosti sa nesmie vykonávanie služieb uskutočňovať na úkor dodržiavania platných zákonov a legislatívy.

Vedenie spoločnosti sa na podporu politiky zaväzuje:

•Zdokonaľovať Integrovaný manažérsky systém, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 14001.

•Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na životné prostredie a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán.

•Zvyšovať kvalifikáciu a environmentálne povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.

•Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.

•Zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.

Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém manažérstva kvality a environmentu budovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 14 001.V Bratislave, 20.03.2009

Schválil:
Ing. Ladislav Hrnek

Verzia pre tlač.

Úvod | O soli | O silách | Certifikáty | Referencie | Sponzorujeme | Kontakty | Mapa stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku